• Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje są opisane w regulaminie w art.5 i 6.

Cały regulamin dostępny tutaj.

 

Art. 5

Prawo odstąpienia od umowy

1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął Produkt w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Produktu.

3. W przypadku umowy:

3.1. która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin biegnie od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części

3.2. polegającej na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony, termin biegnie od chwili objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

3.3. innej niż umowa sprzedaży, termin ten biegnie od dnia jej zawarcia.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w dowolnej formie.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w szczególności za pośrednictwem formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

6.1. pisemnie na adres: ul. Bronisława Malinowskiego, nr 4A, lok. 91, 87-100 Toruń;

6.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@chatkaekoludka.pl

7. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w art., 5 ust. 3.

8. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą.

9. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle Produkt Sprzedawcy przed upływem 14 dniowego terminu.

10. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

11. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu jeżeli takowe poniósł (kosztów dostarczenia nie należy mylić z kosztami zwrotu). Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedającego przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności nie obejmuje kosztów zwrotu Produktu przez Konsumenta.

14. Konsument może ponosić odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

15. Zgodnie z art. 38 Ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

15.1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;

15.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

15.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

15.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

15.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

15.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

15.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;

15.8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

15.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

15.10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

15.11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

15.12. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

15.13.dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Art. 6

Postępowanie reklamacyjne

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady sprzedawanych Produktów.

2. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji. W szczególności, reklamacja Kupującego może być sformułowana w ramach:

2.1. rękojmi (ustawowo uregulowany sposób dochodzenia roszczeń od sprzedawcy);

2.2. gwarancji (dobrowolne zobowiązanie sprzedawcy, importera lub producenta odnoszące się do jakości produktu) - o ile została ona udzielona.

3. Kupujący może złożyć reklamację w szczególności (lecz nie tylko) gdy, wystąpiła jedna z opisanych okoliczności:

3.1. produkt posiada wady fizyczne;

3.2. produkt jest niezgodny z umową;

3.3. wystąpiło opóźnienie w realizacji zamówienia,

3.4. w fakturze VAT lub paragonie fiskalnym występuje błąd.

4. Zaleca się, by reklamacje, były kierowane:

4.1. na adres tradycyjny tj. ul. Bronisława Malinowskiego, nr 4A, lok. 91, 87-100 Toruń, z dopiskiem "reklamacja" bądź

4.2. na adres e-mail: sklep@chatkaekoludka.pl

5. W celu usprawnienia procesu rozpoznania reklamacji, zaleca się, by zgłoszenie reklamacyjne zawierało następujące dane:

5.1. imię i nazwisko;

5.2. nr zamówienia;

5.3. datę nabycia;

5.4. rodzaj reklamowanego Produktu;

5.5. dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia;

5.6. żądanie Kupującego;

5.7. oczekiwany sposób udzielenia odpowiedzi: adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej.

6. Zaleca się również, by wraz ze zgłoszeniem reklamacji dostarczyć Sprzedającemu dowód zakupu Produktu (może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód zakupu Produktu).

7. Przedstawienie ww. danych i dokumentów nie jest warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpoznania. Ich podanie przyspieszy udzielenie odpowiedzi.

8. Użytkownik ma również prawo sformułowania reklamacji dotyczącej technicznych nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Sklepu, usług elektronicznych oferowanych za jego pośrednictwem. W takim przypadku, zalecamy, by reklamacja obejmowała następujące informacje:

8.1. rodzaj nieprawidłowości oraz ich opis

8.2. data wystąpienia problemów

8.3. żądanie Użytkownika

8.4. oczekiwany sposób udzielenia odpowiedzi: adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej

9. Podanie wyżej wskazanych informacji nie jest warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpoznania. Ich podanie przyspieszy udzielenie odpowiedzi.

10. Sprzedający rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.